Tel: (216) 375 57 58 | Faks: +90 (216) 491 59 58 | info@solidbelge.com

Metal Sektörü

Alüminyum Kaynakçısı

YETERLİLİĞİN ADI

Alüminyum Kaynakçısı

YETERLİLİĞİN KODU

11UY0014-3

SEVİYESİ

3

YAYIN TARİHİ

12/07/2011

REVİZYON TARİHİ

02.08.2017

REVİZYON NO

01

REFERANS STANDART

TS EN ISO 9606-2 Kaynakçıların Yeterlilik Sınavı-Ergitme Kaynağı-Bölüm 2: Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları

ZORUNLU BİRİMLER

11UY0014-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği

SEÇMELİ BİRİMLER

11UY0014-3/B1 Metal - Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum (131)

11UY0014-3/B2 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) -Alüminyum (141)

11UY0014-3/B3 Plazma Ark Kaynağı-Alüminyum (15)

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

EĞİTİMÖN ŞARTI

Diploma Şartı Yoktur.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN ÖN ŞART

Yeterlilik Belgelendirmesi için başvuran adayın 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

BELGE VERİLMEYECEK ADAYLAR

 • Görme engelli olanlar
 • Fiziksel engelli iş yapabilmesine engel olabilecekler
 • Yasal mevzuatın izin verdiği yaş sınırı dışında kalanlar

BELGE BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

 • Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi fotokopisi
 • Doldurulmuş Başvuru Formu (Islak İmzalı)
 • Belge Başvuru/ Belge Kullanım Taahhüdü Ve Sözleşme Şartları (Islak İmzalı)
 • Sınav ücretinin yatırıldığına dair dekont

SINAV HAKKI

Adayın bu yeterlilik için sınav hakkı 3’tür.

BELGELERİN TESLİMİ

Adayın, belge tesliminde başvuru formunda belirtildiği üzere;

 1. Elden Teslim
 2. Başvuru esnasında belirttiği adrese ( İş, Ev ) kargo  gönderimi

olmak üzere 2 hakkı mevcuttur.

 


            AMAÇ

Bu yeterlilik, alüminyum ve alaşımlarının ergitmeli kaynak yöntemlerinden birini elle veya yarı mekanize donanım kullanarak gerçekleştiren kaynakçıların yeterliğinin belirlenmesi, sınanması ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu yeterlilikin amacı;

•Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

•Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, , amacıyla hazırlanmıştır.

1.0   BİRİMLER

11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

 

1.1 ZORUNLU BİRİMLER

11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111)

11UY0010-3/B3 Tel Elektrotla (Elle veya Yarı Mekanize) Toz Altı Ark Kaynağı (121)

11UY0010-3/B5 Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)

11UY0010-3/B6 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)

11UY0010-3/B7 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Elektrotla Metal-Ark Kaynağı (136)

11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)

 

   1.1.1 (T1) TEORİK SINAVI

Zorunlu birimin ; Teorik sınavda adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1-2 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.

Çoktan Seçmeli Sınav: Teorik sınavda adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1-2 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 50’sine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.

 

 

 1.1.2 (P1) PERFORMANS SINAVI

P1): B1 birimine yönelik performansa dayalı sınav, TS EN ISO 9606-1 standardında belirtilen sınav parçaları ile yapılır. TS EN ISO 9606-1 standardı 5.bölümde belirtilen temel değişkenler ve yeterlilik kapsamına göre 6. bölümde belirtilen yol izlenerek sınav yapılır. Performansa dayalı sınavın süresi imalat şartları altında kullanılan bir süreye karşılık gelmelidir.

Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir. Adayın kaynak yaptığı numunesi TS EN ISO 9606-1 madde 6.4’e göre muayene edilir ve değerlendirme sonucunun başarılı olması gerekir. Ayrıca, EN ISO 5817’ye göre sınav parçasındaki aşırı kaynak metali, aşırı dış bükeylik, aşırı kalınlık, aşırı nüfuziyet ve yanma oluğu kaynak kenarı kusurları için C seviyesi, diğer kusurlar için B seviyesi sınırları içinde kalıyorsa yeterli sayılır. Yanma oluğu 0,5 mm’yi geçmemelidir. 

Yeterlilik birimleri için performansa dayalı uygulama sınavı gerçekleştirilir. Adaylar, performans sınavlarına yeterlilik birimi bazında ayrı ayrı girebilecekleri gibi birlikte de girebilirler. Yapılan değerlendirmeler girilen sınavdaki birim veya birimler için verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır. Performans sınavında adayın performansı; ölçülmesi öngörülen öğrenim çıktılarının, başarım ölçütlerini içerecek şekilde kontrol listesi aracılığıyla değerlendirilmesi yöntemiyle ölçülür. Performans sınavlarında ilgili sınav biriminde varsa kritik olarak belirlenmiş soruları başaramayan aday ilgili birim sınavından başarılı olamaz. Kontrol Listelerinde adayların yaptığı işlerde yarım puanlama yapılamaz aday her bir bilgi ifadesinden tam puan almak zorundadır. Formlardaki cevap sayısı tespit edilerek, elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir. Her birimde performans sınavı süreleri yukarıdaki tabloda belirtilmişti

2.0   SEÇMELİ BİRİMLER

SINAV TÜRÜ

TEORİK

PERFORMANS

11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı (Seviye 3)

EN AZ SORU

(AD )

BAŞARI

(%)

SÜRE

(DK)

EN AZ SORU

(AD )

BAŞARI

(%)

SÜRE

(DK)

11UY0014-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği

 

10

% 60

1,2 dk

-

-

-

11UY0014-3/B1 Metal - Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum (131)

 

10

% 50

1,2 dk

14

% 80

30 dk

11UY0014-3/B2 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) -Alüminyum (141)

 

9

% 50

1,2 dk

14

% 80

30 dk

11UY0014-3/B3 Plazma Ark Kaynağı-Alüminyum (15)

 

9

% 50

1,2 dk

13

% 80

30 dk

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Alüminyum Kaynakçısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde

tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

Belge almaya hak kazanan kişilere, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi yanında TS EN ISO 9606-2’e uygun olarak hazırlanmış Mesleki Yeterlilik Belgesi Eki verilir.

2.1   DİĞER ŞARTLAR

 •   Sınav merkezimizde (sabit veya gezici sınav yerleri) teorik (yazılı), mülakat (sözlü) ve Performans (uygulama) sınavları sınav süresi boyunca kamera kayıt sistemi ile takip edilerek sınavlar kayıt altına alınacaktır. Kural dışı davranış tespiti ve uygunsuz durum ortaya çıkan ortamlarda sınavlar iptal edilir. Sınav tutanak formuna yazılır.
 •   Uygulama sınavlarına girecek olan adaylar koruyucu iş güvenliği ekipmanları giymek/takmak/kullanmak zorundadırlar. Koruyucu İş güvenliği ekipmanları kuruluşumuz tarafından temin edilmiş olup adayların ortak kullanımına sunulacaktır; ortak iş güvenliği ekipmanı kullanmak istemeyen adaylar varsa kendi bireysel koruyucu iş güvenliği ekipmanlarını kullanabilirler veya çalıştığı firmanın koruyucu iş güvenliği ekipmanlarını kullanabilirler.
 •   Sınavlarımız her bir yeterlilik alanın ilgili Değerlendiricisi eşliğinde yapılacaktır. Sınav kurallarına uymayan, kopya çekmeye çalışan veya sınava hile karıştırmaya çalışan adayların sınavları başarısız sayılacaktır. Bu durum kuruluşumuzca sınav tutanak formu ile kayıt altına alınır.
 •   Adaylar web sitemiz üzerinden başvuru formunu indirip talep ettikleri yeterlilik ve birimleri seçip formu doldurarak ıslak imzalı şekilde ve başvuru formunda yazılı olan başvuru evrakları (sınav ücreti dekontu, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Belge Başvuru/Belge Kullanım Taahhüdü ve Sözleşme Şartları ve doldurulmuş başvuru formu ) ile birlikte elden veya kargo ile tarafımıza ulaştırmalılar. Başvurular tarafımızdan ilgili bölüm karar vericisi değerlendirip uygun olması durumunda adaya telefon ile arama veya mesaj ile bildirim yapılır, adayın sınav takvimi hazırlanır.
 •   Adayların Mesleki yeterlilik Belgesi için başvurduğu yeterliliğin 1 yıl içerisinde kullanmak üzere; başarısız olduğu birimden 2 kez daha ücret ödemeden sınava girme hakkı bulunmaktadır.
 •   Sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması hâlinde ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde adaylara en az iki kez daha sınav hakkı vardır.

 

3.0 BELGELENDİRMEYE İLİŞKİN KARAR

Sınav sonuçlarına göre, Solid Belgelendirme’ de sınav kararı sınav tarihinden sonra 10 gün içerisinde kararı alınır. Sonuç web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir

3.1 BELGENİN GÖZETİM DURUMU

Bir kaynakçının yeterliliği, ilgili sertifikanın işveren/koordinatör tarafından altı aylık aralıklarla imzalanması ve aşağıdaki koşulların tam olarak yerine getirilmesi halinde, iki yıllık bir süre için geçerlidir.

a) Kaynakçı, yeterli görüldüğü alandaki kaynak işlerinde sürekli olarak çalıştığını ispatlamalıdır. Altı aydan daha uzun olmayan bir süre ara vermeye izin verilir.

b) Kaynakçının çalışması, yeterlilik sınavının gerçekleştirildiği teknik koşullarla genel olarak uyumlu olmalıdır,

c) Kaynakçının bilgi ve becerisinin soruşturulmasına yol açacak özel bir neden olmamalıdır. Eğer bu koşulların herhangi birine uyulmazsa, yeterlilik iptal edilmelidir. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder. Gözetim, MYK tarafından Solid Belgelendirme’ nin yetkilendirilmesinin devam ettiği sürece sağlanır. Akreditasyonun veya MYK yetkilendirilmesinin iptal edilmesi durumunda gözetim sürecine girmemiş olan belgeler gözetim süresine kadar, gözetim sürecini tamamlamış belgeler ise belge süresi sonuna kadar geçerliliğini sürdürür. Kişinin yeterliliğinin devam ettiğini izlemek amacıyla Pratik Teorik adlı sistemde adayların gözetim süreçleri otomatik olarak takibi tutulur. Tarihleri yaklaşan adaylara belge gözetim işlemleri için sistem adaylara belge gözetim takip süreçlerinin yaklaştığı hakkında 15 gün önceden bilgilendirme mesajı atar. Adaylara veya kuruma belge gözetim takip formu gönderilerek adaylardan /firmadan çalışma beyanı istenir. Gözetim ile ilgili tüm tanımlama adaylara Belgelendirme Sözleşmesi ile belge teslimi aşamasında tebliğ edilmiş olup web sitesi aracılığıyla kamuya da açılmıştır. Gözetim onaylarını ilgili karar vericiler yapar. Belge Gözetim Formu veya iş yerinden aldığı yazı, işveren yetkilisince kaşe ve imza edilmiş olmalıdır ve içeriğinde belge kapsamında çalıştığına dair ibareler ve çalışma zamanları yer almalıdır. İlgili yazıda kurum bilgileri, veriliş tarihi ve veren yetkili kişinin adı, soyadı, unvan bilgileri de yazının içeriğinde bulunmak zorundadır.

 

3.2 BELGE YENİLEME VE  BELGENİN KAYBEDİLMESİ

Yeterlilik belgesi, belgelendirme kurulusu tarafından TS EN ISO 9606-2 madde 9.3'deki koşulların tümüyle yerine getirilmesi durumunda iki yıllık bir ilave süre için uzatılabilir.

 Belgenin yırtılması veya okunamaz duruma gelmesi halinde belgenin kullanımına son verilir ve belgenin aslı elden, posta veya kargo yolu ile Solid Belgelendirmeye  ye teslim edilerek 30 gün içerisinde belgenin değişimi sağlanır. Belge masraf karşılığı adaydan alınarak MYK hesabına yatırılır. Belge değişim ücreti kuruluş web sayfasında belirtilmektedir.

Belgenin kaybolması durumunda belge sahibi yeni belge talebinde bulunabilmesi için yayınlanmış kayıp ilanı ile Solid Belgelendirme’nin Belgelendirmeye bir dilekçe ile başvurmalıdır. Belge masraf karşılığı adaydan alınarak MYK hesabına yatırılır. Başvuru tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yenibelge adaya teslim edilir.

 

3.3 BELGENİN ASKIYA ALINMASI

 •   Belgenin askıya alınması aşağıdaki nedenlerle olabilir:
 •   Belgelendirilmiş personelin Belge Kullanım Sözleşmesi’ ndeki yükümlülükleri yerine getirmemesi,
 •   Belgelendirilmiş personelin gözetim şartlarını yerine getirmemesi,
 •   Belgelendirilmiş personelin belge kullanım şartlarına uymaması, TÜRKAK, Mesleki Yeterlilik Kurumu Logoları ve/veya Solid Belgelendirme belgesinin yanlış kullanılması

Solid Belgelendirme, belgenin askıya alınması kararı ile belgenin kötüye kullanımını engellemek adına belgelendirme öncesinde aday ile karşılıklı olarak “Belge Kullanım Sözleşmesi” ni imzalamaktadır. Bu durumda, belgelendirilmiş kişi, belgenin askıya alınması kararı ile logo kullanımını durdurur, belge ve eklerini 15 (on beş) gün içerisinde Solid Belgelendirme  ’ ye iade eder. İade edilmemesi durumunda, öncelikle yazılı olarak uyarılır, uyarı dikkate alınmazsa kanuni işlem başlatılabilir. Belgelendirilmiş kişi, belgesini, kaybettiğini beyan etmesi durumunda kayıp ilanını bir dilekçe ile Solid Belgelendirme  ’ ye bildirmesi istenir.

Askıya alma süresince, belge sahibi belgeye ait haklardan faydalanamaz. Belgenin askıda kalma süresi boyunca Solid Belgelendirme’ nin her türlü hakkı saklıdır. Solid Belgelendirme, belgenin askıya alınması ile ilgili kararları, web sitesinde gerekçesiyle birlikte yayınlama hakkına sahiptir. Belgenin askıya alma nedeninin giderildiği kanıtlandığında, Karar Verici kararı ile belge askıdan kaldırılır.

3.5 BELGENİN GERİ ÇEKİLMESİ VE İPTALİ

 •   Belgenin iptali aşağıdaki nedenlerle olabilir:
 •   Belgelendirilen personelin belgesinin askıya alınması sonucunda yapması gereken düzeltici faaliyetleri gerçekleştirmemesi,
 •   Belgenin yanıltıcı veya haksız maksatla kullanılması,
 •   Belgelendirilen personelin sınav öncesi veya sonrasında kasıtlı olarak Solid Belgelendirme ‘y i eksik veya yanlış bilgilendirdiğinin tespit edilmesi,
 •   Belgelendirilen personelin belge ve ekleri üzerinde tahrifat yapması veya yapılmasına izin vermesi,
 •   Belgenin geçerlilik süresi içinde yapılan gözetim faaliyetleri esnasında mevcut programın ilgili mevzuat, standart ve/veya standart yerine geçen doküman şartlarına uygunluğunu tamamen yitirdiğinin tespit edilmesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği usulündeki esasların gerçekleştirilmemesi,
 •   Belge sahibi hakkında gelen şikâyetlerin değerlendirilmesine bağlı olarak belgenin kullandırılmamasına karar verilmesi.

            Karar verici tarafından alınan belgenin iptali ile ilgili karar, adayın sistemde kendi adına açılan karar işlemleri kısmına kaydedilir ve söz konusu kişi, Sınav Koordinatörü tarafından bilgilendirilir. Solid Belgelendirme  belgenin geri çekilmesi kararı ile belgenin kötüye kullanımını engellemek adına belgelendirme öncesinde aday ile karşılıklı olarak “Belge Kullanım Sözleşmesi” ni imzalamaktadır.

 Bu durumda, belgelendirilmiş kişi, belgenin geri çekilmesi kararı ile belge kullanımını durdurur, belge ve eklerini 15 (on beş) gün içerisinde Solid Belgelendirme ‘ye iade eder. İade edilmemesi durumunda, öncelikle yazılı olarak uyarılır, uyarı dikkate alınmazsa kanuni işlem başlatılabilir. Belgelendirilmiş kişi, belgesini, ekini ve sözleşmesini kaybettiğini beyan etmesi durumunda kayıp ilanını bir dilekçe ile Solid Belgelendirme e bildirmesi istenir.

Belgesi iptal edilen kişi, yeniden başvurduğunda ilk başvuru prosesi uygulanır.

5.0 İTİRAZ VEYA ŞİKÂYET

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz veya şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi web sitesinden İtiraz veya Şikâyet Formunu doldurur ve imzalayarak (şahsen müracaat yapıldı ise) SOLİD Belgelendirme ’ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir. Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır. SOLİD Belgelendirme ’ye yapılan İtiraz veya Şikâyet değerlendirmesi şikayet tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.

 

WhatsApp